Allmänna villkor

Parter

Job Systems AB med helägda domänen www.adoer.com, Danderydsgatan 28, 114 26 Stockholm, tfn 08-313637 org. nr. 556927-0183. Beställande part nedan kallat kund.

Bakgrund

Adoer.com verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av adoers tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande.

1.1 Adoer tillhandahåller tjänster enligt hemsida www.adoer.com.

1.2 Den tjänst som Adoer tillhandahåller i detta specifika avtal samt vid vilken tidpunkt tjänsten skall utföras överenskommes på motstående sida och bekräftas skriftligen via scrive av Adoer och Kunden.

2. Åtagande

2.1 Adoer förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Adoer skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal, kallade Adoers.

2.2 Kunden ansvarar för att andra medlemmar i dennes hushåll uppträder korrekt och ansvarsfullt mot Adoers i samband med utförandet av tjänsten.

2.3 Kunden skall informera och samråda med Adoers om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.4 Adoer äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan häva detta åtagande. Adoer skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden.

Med särskilda skäl avses t ex att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Adoer inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och bra sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Adoer eller dess Adoers inte fungerar tillfredsställande.

2.5 Adoer förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Adoers för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker skall Kunden utge ett vite till Adoer motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner (enligt gällande anställningsavtal med Adoer) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person.

Med ”närstående” avses i detta avtal; (a) den som är gift eller sammanboende med Kunden och (b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1 Kunden skall till Adoer utge ersättning för utförd tjänst enligt nu gällande priser vilka framgår av punkt 9.

3.2 Betalning sker med betal-eller kreditkort. Betalning sker när kunden har godkänt av Adoer lämnad tid och resultatrapport. Om ogiltig betal eller kreditkort har uppgivits vid bokningstillfället eller om korten saknar tillräckliga medel kommer Adoer omedelbart skicka ärendet till inkasso utan förvarning.

3.3 I kvittot kommer det att anges två belopp med anledning av det nya direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden.

Är Kunden berättigad till skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas. Är Kunden inte berättigad till skattereduktion kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.

3.4 Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet så gäller följande:
Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion, skall Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

3.5 Kunden skall meddela Adoer minst tre (3) arbetsdagar i förväg om en specifik avtalad tjänst ej skall utföras. I annat fall skall full ersättning för beställd tjänst erläggas.

3.6 Anmärkningar på Adoers lämnade tid och resultatrapport ska mail eller telefonledes lämnas inom 24 timmar från erhållen rapport.

4. Ansvarsbegränsning

Försenad eller utebliven service.

4.1 Vid försening av service skall ersättning enligt pkt 3.1 inte utgå för den tid som motsvarar förseningen, och vid helt utebliven Hem- eller Familjeservice eller Specialtjänst skall ingen ersättning enligt pkt 3.1 utgå.

Kundens rätt att innehålla ersättning enligt vad nu sagts skall utgöra den enda sanktionen för försenad eller utebliven tjänst enligt detta avtal. Adoer ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven Hem- eller Familjeservice eller Specialtjänst utöver vad som uttryckligen anges häri.

Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller utebliven Hem- eller Familjeservice eller Specialtjänst.

Skada på person eller egendom m.m.

4.2 Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet.

Om det visas att Adoer eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Adoer sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Adoer skadan/felet. Adoer ansvarar gentemot Kund för sakskada som Adoer eller Adoers vållar upp till ett belopp om 10 000 000 kr per skada och 20 000 000 kr per år.

Adoer svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Adoers företagsförsäkring.

För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Adoer därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

Erfarenhetsmässigt kan Kunden få det svårt att uppfylla sin bevisbörda om mer än en (1) dag förflutit efter utfört arbete varför det rekommenderas att man meddelar Adoer om eventuella fel inom en (1) arbetsdag. Detta är framförallt viktigt när det kommer till själva utförandet.

När det gäller sakskada rekommenderas att man meddelar Adoer inom tre (3) arbetsdagar efter skadans uppkomst till Adoer. Om det finns omständigheter som föranleder att anmälan om sakskada ej kan ske senast tre (3) arbetsdagar efter utförd tjänst men inom skälig tid görs en bedömning från fall till fall beroende på omständigheterna huruvida Kunden har förlorat sin rätt till ersättning gentemot Adoer.

5. Försäkring

5.1 Adoer har tecknat försäkring för sin personal (Adoers) och för tillhandahållna tjänster beskrivna på www.adoer.com.

6. Policy för återbetalning samt reklamation av utför tjänst

6.1 Om tjänsten inte utförs enligt det avtal du ingått med adoer.com och enligt de allmänna villkor som gäller för Branschen har du rätt till 100% återbetalning om reklamationen inkommer till Adoer inom 24 timmar från uppdragets starttid. Om fel uppstått efter reklamationsperiodens utgång så erhåller Adoer.com rätten att av Kund kräva skriftligt intyg från 3e part som påvisar den påpekade bristen.

7. Nöjd Kund Garanti

Adoer.com vill ha 100% nöjda kunder. Det innebär att om du inte är nöjd med det arbetet som vår Adoer utfört kan du senast inom 12 timmar från genomfört uppdrag utnyttja denna garanti. Punkt a-c nedan specificerar vad vi anser ligga till grund för att Kund ska ha rätt till Nöjd Kund Garanti:
a. Adoer har inte gjort klart arbetet enligt vad som kan anses som normalt utfört arbete.
b. Adoer har blivit sjuk, lämnat uppdraget eller gjort något som avviker från normal praxis.
c. Adoer har av olika själ inte följt de riktlinjer som de har att följa enligt sin certifiering.

8. Avtalstid

8.1 Detta avtal gäller för de leveranser som angives på omstående sida.

9. Uppsägning på grund av avtalsbrott

9.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal:
a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller
b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

10. Meddelanden

10.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till part.

10.2 Om parts adress eller telefaxnummer ändras skall denne skriftligen meddela motparten om ny adress/telefaxnummer.

10.3 Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

11. Tvist

11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

12. Personuppgiftslag

12.1 Adoer använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna.

Förutom att Adoer därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Adoer även av utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.